Test gimnazjalny - język polski "Słowa między ludźmi"

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Test gimnazjalny - język polski KWIECIEŃ 2015 (zadań: 22) 
   ● Test gimnazjalny - język polski KWIECIEŃ 2014 (zadań: 22) 
   ● Test gimnazjalny - język polski KWIECIEŃ 2013 (zadań: 22) 
   ● Test gimnazjalny - język polski KWIECIEŃ 2012 (zadań: 22) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "W teatrze świata" (zadań: 31) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "The Beatles" (zadań: 31) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Staropolskie obyczaje" (zadań: 27) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Słowa między ludźmi" (zadań: 26) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Rozmyślania" (zadań: 28) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Razem w parze" (zadań: 31) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Praca, czyli czas dla siebie" (zadań: 30) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Polski list romantyczny" (zadań: 26) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Podróż niejedno ma imię" (zadań: 29) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Plemiona Europy" (zadań: 33) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Patriotyzm" (zadań: 29) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Od księgi do książki" (zadań: 28) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Obywatel Polski" (zadań: 24) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Oblicza władzy" (zadań: 28) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Moda ma swoją historię" (zadań: 31) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Magia ogrodów" (zadań: 30) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Lądy archeologów" (zadań: 29) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Kultura i natura" (zadań: 28) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Król Salomon" (zadań: 29) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "I śmiech niekiedy może być nauką" (zadań: 26) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Dorastanie" (zadań: 32) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Dom" (zadań: 32) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Dedal i Ikar" (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Biblia i Odyseja" (zadań: 27) 

 
 
 
 
 
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to wybierz małą liczbę pytań np. 5. Możesz rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Test gimnazjalny - język polski "Słowa między ludźmi" - przykładowe pytania:

Wskaż najbardziej trafne sformułowanie tematu tekstu I ........ (Pytanie nr 1592)
Który z cytatów dotyczy zarówno treści, jak i formy przekazywanej informacji? ........ (Pytanie nr 1594)
Wyrażenie radio nauczyło nas słuchać, nie słuchając oznacza, że ........ (Pytanie nr 1596)
Środki wyrazu, zastosowane przez artystę, służą stworzeniu nastroju ........ (Pytanie nr 1598)
Jaka sytuacja przedstawiona jest w tekście II? ........ (Pytanie nr 1600)
Aby prośba dotarła do adresata, Cześnik postanowił ........ (Pytanie nr 1602)
Wyrażenie Dyndalskiego wszak to despekt dla niej zabrzmiałoby dziś: ........ (Pytanie nr 1604)
Bóg (...) dał zwycięstwo i sławę (...), o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Wskaż wydarzenie o podobnym znaczeniu w późniejszych dziejach Polski i Europy. ........ (Pytanie nr 1606)


STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

1. Czytanie i słuchanie - odbiera komunikaty pisane, mówione;
- rozróżnia informacje werbalne oraz zawarte w dźwięku i obrazie;
- wyszukuje w tekście potrzebne informacje, cytujesz odpowiednie fragmenty tekstu;
- odróżnia informacje o faktach od opinii;
- rozpoznaje różnice między fikcją a kłamstwem;
- rozróżnia wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym;
- rozpoznaje intencje wypowiedzi: aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację;
- dostrzega w wypowiedzi agresję i manipulację;
- wskazuje tezę, argumenty i wnioski;
- rozróżnia gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne: artykuł, wywiad, reportaż;
- wykorzystuje informacje z przypisu.
2. Samokształcenie i docieranie do informacji
- dociera do informacji: w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych;
- korzysta ze słownika: języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika terminów literackich – w formie książkowej i elektronicznej.
3. Świadomość językowa
- rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy;
- rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenia w tekście;
- rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy; dostrzega negatywne konsekwencje używania wulgaryzmów);
- rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone (obce) – rozumie ich funkcję w tekście;
- rozpoznaje cechy kultury i języka swojego regionu;
- rozpoznaje w zdaniach i w równoważnikach zdań różne rodzaje podmiotów, orzeczeń, dopełnień, okoliczników oraz przydawkę – rozumie ich funkcje;
- rozróżnia rodzaje zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie, imiesłowowe równoważniki zdań, zdania bezpodmiotowe oraz rozumie ich funkcje w wypowiedzi;
- odróżnia temat fieksyjny od końcówki;
- odróżnia czasowniki dokonane i niedokonane; rozpoznaje tryby i strony (czynną i bierną) czasownika oraz imiesłowy – wyjaśnia ich funkcje w tekście;
- rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:
- opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło;
- rozpoznaje problematykę utworu.
2. Analiza. Uczeń:
- przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście;
- charakteryzuje postać mówiącą w utworze;
- rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz potrafi określić ich funkcje w utworze;
- wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych: neologizmy, archaizmy, zdrobnienia, zgrubienia, metafory, powtórzenia, pytania retoryczne, typy zdań, rymy, rytm, wyrazy dźwiękonaśladowcze;
- omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu: tytułu, podtytułu, motta, apostrofy, puenty, punktu kulminacyjnego;
- trafnie określa rodzaj literacki (epika, liryka, dramat);
- rozpoznaje gatunki: przypowieść, pamiętnik, dziennik, komedia, dramat, tragedia, ballada, nowela, hymn, powieść historyczna;
- rozpoznaje odmiany gatunkowe: powieść/opowiadanie obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy;
- wskazuje elementy dramatu, takie jak: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny, monolog, dialog;
- znajduje nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych;
- wskazuje przykłady mieszania gatunków;
- uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.
3. Interpretacja
- proponuje interpretację tekstu kultury i uzasadnia ją;
- uwzględnia w interpretacji konteksty, np. biograficzny, historyczny;
- interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (recytowane w całości lub we fragmentach).
4. Wartości i wartościowanie.
- rozumie, odnajduje pojęcia: patriotyzm–nacjonalizm, tolerancja–nietolerancja, piękno–brzydota;
- omawia ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne: miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość;
- dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych

III. Tworzenie wypowiedzi.

1. Mówienie i pisanie
- tworzy spójne pod względem logicznym i składniowym wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe)
- tworzy spójne pod względem logicznym i składniowym wypowiedzi pisemne: opowiadanie, (sytuacji, przeżyć, zwykłych przedmiotów, dzieł sztuki), charakterystyka (postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej), sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, dedykacja;
- dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada;
- tworzy plan własnej wypowiedzi;
- redaguje tekst (edycja, interpunkcja, ortografia, poprawność językowa)
- uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi;
- przestrzega zasad etyki mowy;
- zna konsekwencje stosowania elektronicznych środków przekazywania informacji, takich jak: SMS, e-mail, czat, blog;
- stosuje zasady etykiety językowej;
- zna formuły grzecznościowe, zna konwencje językowe zależne od środowiska (np. sposób zwracania się do nauczyciela, lekarza, profesora wyższej uczelni), ma świadomość konsekwencji używania formuł niestosownych i obraźliwych;
- świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca) z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym z Internetu.
2. Świadomość językowa
- rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich;
- sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny; zna granice stosowania slangu młodzieżowego;
- tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści;
- stosuje związki frazeologiczne, rozumie ich znaczenie;
- stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach;
- dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom;
- stosuje średnik;
- przekształca części zdania pojedynczego w zdania podrzędne i odwrotnie;
- przekształca konstrukcje strony czynnej w konstrukcje strony biernej i odwrotnie;
- zamienia formy osobowe czasownika na imiesłowy i odwrotnie;
- zamienia mowę niezależną na zależną;
- wprowadza do wypowiedzi partykuły, rozumie ich znaczenie;
- wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy w celu wyrażenia emocji;
- stosuje wołacz w celu osiągnięcia efektów retorycznych;
- stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu);
- operuje słownictwem z tematów: rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo i kultura; region i Polska.

Teksty kultury:

1. Teksty poznawane w całości
nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości
nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką:
*Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII);
William Szekspir Romeo i Julia;
Molier Świętoszek lub Skąpiec;
*Ignacy Krasicki – wybrane bajki;
Aleksander Fredro *Zemsta;
Adam Mickiewicz – wybrana ballada, *Dziady cz. II, Reduta Ordona; Bolesław Prus lub Eliza Orzeszkowa – wybrana nowela;
*Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop);
wybrane wiersze następujących poetów XX w.: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert;
Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec
Arkady Fiedler: Dywizjon 303;
utwór podejmujący problematykę Holokaustu, np. wybrane opowiadanie Idy Fink;
Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane utwory;
Stanisław Lem – wybrane opowiadanie;
Sławomir Mrożek – wybrane opowiadanie;
Antonie de Saint Exupéry: Mały Książę;
- wybrana powieść przygodowa;
- wybrana młodzieżowa powieść obyczajowa (np. Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej lub innych współczesnych autorów podejmujących problematykę dojrzewania);
- wybrany utwór fantasy (np. Ursuli Le Guin, Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego);
- wybrany utwór detektywistyczny (np. Arthura Conan Doyle'a lub Agaty Christie);
- wybrane opowiadanie z literatury światowej XX w. (inne niż wskazane wyżej);
- wybrana powieść współczesna z literatury polskiej i światowej (inna niż wskazana wyżej);
- inne pozycje książkowe wskazane przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów (przynajmniej jedna rocznie).
2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela):
Homer "Iliada" i "Odyseja" lub Jan Parandowski "Przygody Odyseusza";
Pieśń o Rolandzie;
Juliusz Słowacki: Balladyna;
Miron Białoszewski: Pamiętnik z powstania warszawskiego;
Ryszard Kapuściński – wybrany utwór.
Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn św. Pawła o miłości);
- wybrane mity greckie.

Copyright © 2012-2024 www.egzamin-gimnazjalny.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)