INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM NA
NOWYCH ZASADACH

Nowy egzamin gimnazjalny składa się z 3 części: części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego.

Aby lepiej przygotować się do egzaminu, skorzystaj z naszych testów gimnazjalnych on-line.

EGZAMINA GIMNAZJALNY W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ:

EGZAMIN HUMANISTYCZNY jest podzielony na zadania z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Cały nowy egzamin humanistyczny trwa 150 minut.

 • Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.
 • Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Zadania są tak dobrane, by odwoływały się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych.

EGZAMIN GIMNAZJALNY W CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ:

EGZAMIN MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY jest podzielony na część matematyczną oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Cały nowy egzamin matematyczno-przyrodniczy trwa 150 minut.

 • Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. W porównaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym w nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast – zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków.
 • Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w związkach tematycznych. Dla każdego zadania podano najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, do których to zadanie się odnosi, oraz rozwiązanie. Pewne umiejętności złożone, np. dotyczące metodyki badań przyrodniczych, zapisane są tylko w wymaganiach ogólnych. Zadania, które sprawdzają te umiejętności, mogą też odwoływać się do kilku wymagań szczegółowych. Tak jak w dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym zadania mogą sprawdzać wiadomości, np. znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, oraz opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów. Więcej niż dotychczas będzie natomiast zadań sprawdzających opanowanie umiejętności złożonych, często ponadprzedmiotowych, takich jak rozumowanie wymagające krytycznego myślenia (m.in. na podstawie znajomości metodyki badań przyrodniczych), wykrywanie współzależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych, stosowanie zintegrowanej wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów.

EGZAMIN GIMNAZJALNY W CZĘŚCI JĘZYKOWEJ:

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY jest podzielony na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Każdy poziom trwa po 60 minut.

 • Zestaw zadań na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla każdego zdającego. Sprawdzane umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych.
 • Zestaw zadań na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Uczniowie, których obowiązuje poziom rozszerzony muszą najpierw zdawać poziom podstawowy, który jest obowiązkowy dla wszystkich. Do poziomu rozszerzonego mogą przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka. Sprawdzanie umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna.

Jakie są różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym?

Podstawowe różnice pomiędzy poziomem wiedzy i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym wynikają zarówno z podstawy programowej jak i z typów zadań występujących na egzaminie. Różnice te dotyczą przede wszystkim (w przypadku poziomu rozszerzonego):

 1. zakresu umiejętności językowych:
  • sprawdzana jest umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej
  • sprawdzany jest szerszy zakres umiejętności w pozostałych zadaniach
 2. zakresu znajomości środków językowych:
  • zakres tematyczny tekstów w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych jest szerszy
  • znajomość środków językowych sprawdzana jest produktywnie, nie tylko receptywnie; zdający musi zastosować odpowiednie środki leksykalno-gramatyczne, nie tylko wskazać właściwą formę spośród kilku podanych
  • teksty stanowiące podstawę zadań w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych charakteryzują się większą różnorodnością środków językowych
 3. zakresu tekstów stosowanych w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych:
  • typy tekstów są bardziej urozmaicone
  • teksty są nieznacznie dłuższe i o nieznacznie większym stopniu złożoności
  • teksty sprawdzające rozumienie ze słuchu są czytane nieznacznie szybciej.

źródło: CKE


Powrót na stronę główną

Copyright © 2012-2024 www.egzamin-gimnazjalny.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)