Test gimnazjalny - historia i wos KWIECIEŃ 2013

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Test gimnazjalny - historia i wos KWIECIEŃ 2015 (zadań: 25) 
   ● Test gimnazjalny - historia i wos KWIECIEŃ 2014 (zadań: 24) 
   ● Test gimnazjalny - historia i wos KWIECIEŃ 2013 (zadań: 24) 
   ● Test gimnazjalny - historia i wos KWIECIEŃ 2012 (zadań: 24) 

 
 
 
 
   
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to wybierz małą liczbę pytań np. 5. Możesz rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Test gimnazjalny - historia i wos KWIECIEŃ 2013 - przykładowe pytania:

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące taśmy chronologicznej są prawdziwe, czy - fałszywe. ........ (Pytanie nr 2068)
Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W pierwszym roku XII wieku panował ojciec.... ........ (Pytanie nr 2070)
Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Przedstawione na mapie Prusy Zakonne to państwo zakonu krzyżackiego w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem ........ (Pytanie nr 2072)
Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy - fałszywe. ........ (Pytanie nr 2074)
Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Władcą, który wystawił cytowany dokument, był.... ........ (Pytanie nr 2076)
Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Podany tekst i ilustracja odnoszą się do.... ........ (Pytanie nr 2078)
Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Bitwy przedstawione na mapie rozegrały się w czasie powstania ........ (Pytanie nr 2080)
Wybierz nazwę powstania, którego dotyczy ilustracja, i wskaż uzasadnienie wyboru spośród podanych. ........ (Pytanie nr 2082)


STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII:

1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń:
- porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez człowieka trybu osiadłego;
- wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem geograficznym a warunkami życia człowieka.
2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń:
- lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu;
- charakteryzuje strukturę społeczeństwa i system wierzeń w Egipcie;
- wyjaśnia znaczenie pisma i prawa w procesie powstawania państw;
- rozpoznaje typy pisma wykształcone na terenie Mezopotamii i Egiptu.
3. Starożytny Izrael. Uczeń:
- charakteryzuje podstawowe symbole i główne zasady judaizmu;
- wyjaśnia różnicę pomiędzy politeizmem a monoteizmem, odwołując się do przykładów.
4. Cywilizacja grecka. Uczeń:
- wyjaśnia wpływ środowiska geograficznego na gospodarkę i rozwój polityczny starożytnej Grecji;
- umiejscawia w czasie i porównuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich;
- charakteryzuje czynniki integrujące starożytnych Greków - język, system wierzeń, teatr oraz igrzyska olimpijskie.
5. Cywilizacja rzymska. Uczeń:
- umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie;
- wyjaśnia przyczyny i wskazuje skutki ekspansji Rzymu, opisując postawy Rzymian wobec niewolników i ludów podbitych;
- podaje przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską;
- rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku starożytnego państwa rzymskiego.
6. Dziedzictwo antyku. Uczeń:
- charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze;
- podaje przykłady osiągnięć cywilizacyjnych antyku, które mają wpływ na cywilizację współczesną.
7. Chrześcijaństwo. Uczeń:
- umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa;
- wskazuje przyczyny i przykłady prześladowania chrześcijan w państwie rzymskim.
8. Arabowie i świat islamski. Uczeń:
- umiejscawia w czasie i przestrzeni kierunki i zasięg podbojów arabskich;
- opisuje podstawowe zasady i symbole islamu;
- wyjaśnia rolę Arabów w przekazywaniu dorobku kulturowego pomiędzy Wschodem a Zachodem.
9. Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa. Uczeń:
- umiejscawia w czasie i przestrzeni monarchię Karola Wielkiego, Państwo Kościelne oraz Cesarstwo w Europie Zachodniej;
- charakteryzuje działalność Karola Wielkiego i wyjaśnia, na czym polegał renesans karoliński;
- charakteryzuje główne idee uniwersalnego cesarstwa Ottona III;
- opisuje relacje pomiędzy władzą cesarską a papieską w X-XI w.
10. Bizancjum i Kościół wschodni. Uczeń:
- lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie;
- charakteryzuje rolę Bizancjum jako kontynuatora cesarstwa rzymskiego i rozpoznaje osiągnięcia kultury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka);
- wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI w.
11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. Uczeń:
- rozpoznaje typowe instytucje systemu lennego;
- wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu;
- charakteryzuje funkcje gospodarcze, polityczne i kulturowe miast w średniowieczu.
12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:
- wyjaśnia kulturotwórczą rolę Kościoła w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia codziennego średniowiecznego społeczeństwa;
- porównuje główne elementy kultury rycerskiej i kultury miejskiej;
- rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazując różnice pomiędzy stylem romańskim a stylem gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu.
13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń:
- sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów;
- wskazuje, na przykładzie państwa pierwszych Piastów, charakterystyczne cechy monarchii patrymonialnej;
- wyjaśnia okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów oraz następstwa kulturowe, społeczne i polityczne chrystianizacji Polski;
- ocenia dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury.
14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń:
- sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego;
- opisuje postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego;
- porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Piastów;
- opisuje zmiany społeczno-gospodarcze w epoce rozbicia dzielnicowego i dostrzega związki pomiędzy rozwojem ruchu osadniczego a ożywieniem gospodarczym;
- ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej;
- charakteryzuje zmiany struktury społeczno-wyznaniowej Królestwa Polskiego po przyłączeniu ziem ruskich.
15. Polska w dobie unii z Litwą. Uczeń:
- wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Litwą;
- porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Jagiellonów;
- charakteryzuje rozwój uprawnień stanu szlacheckiego.
16. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń:
- sytuuje w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii;
- ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno-gospodarcze i kulturowe Europy oraz dla Nowego Świata.
17. Humanizm i renesans. Uczeń:
- wyjaśnia źródła rozwoju kultury renesansu oraz opisuje jej charakterystyczne cechy;
- charakteryzuje największe osiągnięcia: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi, Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika i Galileusza;
- ocenia rolę druku dla upowszechniania idei renesansu oraz rozwoju cywilizacji europejskiej.
18. Rozłam w Kościele zachodnim. Uczeń:
- wymienia czynniki, które doprowadziły do rozłamu w Kościele zachodnim;
- opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawia okoliczności powstania kościoła anglikańskiego;
- wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego i wskazuje postanowienia służące wzmocnieniu katolicyzmu.
19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń:
- ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów;
- przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej pomiędzy Polską a Litwą i jej główne postanowienia oraz wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów;
- charakteryzuje stosunki wyznaniowe w państwie polsko-litewskim i wyjaśnia ich specyfikę na tle europejskim;
- przedstawia największe osiągnięcia piśmiennictwa polskiego epoki renesansu, uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
- rozpoznaje reprezentatywne obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu.
20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń:
- wymienia instytucje ustrojowe demokracji szlacheckiej i charakteryzuje ich kompetencje;
- wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne założenia konfederacji warszawskiej i artykułów henrykowskich;
- przedstawia zasady wolnej elekcji;
- ocenia charakter zmian systemu polityczno-ustrojowego Rzeczypospolitej w XVII w.;
- rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie.
21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w. Uczeń:
- wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją;
- wyjaśnia przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie;
- ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne następstwa wojen w XVII w.;
- wyjaśnia przyczyny i wskazuje przejawy kryzysu politycznego i społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej w II połowie XVII w.
22. Formy państwa nowożytnego. Uczeń:
- charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika XIV, ustrój monarchii absolutnej;
- wymienia, odwołując się do przykładu Anglii, główne cechy monarchii parlamentarnej;
- porównuje monarchię parlamentarną z monarchią absolutną, uwzględniając zakres władzy monarszej, prawa i obowiązki poddanych, rolę instytucji stanowych (parlamentu);
- wyjaśnia, na czym polegała specyfika ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle Europy.
23. Europa w XVIII w. Uczeń:
- wymienia idee oświecenia i rozpoznaje je w nauce, literaturze, architekturze i sztuce;
- charakteryzuje zasadę trójpodziału władzy Monteskiusza i zasadę umowy społecznej Rousseau;
- porównuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii.
24. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w. Uczeń:
- przedstawia przyczyny i przejawy kryzysu państwa polskiego w czasach saskich;
- wyjaśnia zmiany położenia międzynarodowego Rzeczypospolitej w XVIII w.;
- charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Konarskiego i Stanisława Leszczyńskiego oraz dostrzega przejawy ożywienia w gospodarce i kulturze czasów saskich.
25. Bunt poddanych - wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Uczeń:
- przedstawia przyczyny i następstwa wojny o niepodległość;
- ocenia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych;
- wymienia główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych i wyjaśnia, w jaki sposób konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy.
26. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń:
- przedstawia okoliczności powstania, zadania i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej;
- sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz postanowienia Konstytucji 3 maja;
- wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia jej następstwa;
- rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i charakteryzuje przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu.
27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń:
- sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze;
- przedstawia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego;
- rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej.
28. Rewolucja francuska. Uczeń:
- wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej skutki;
- wskazuje charakterystyczne cechy dyktatury jakobińskiej;
- opisuje główne zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.
29. Epoka napoleońska. Uczeń:
- opisuje zmiany w Europie w okresie napoleońskim w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych;
- wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego oraz opisuje cechy ustrojowe i terytorium Księstwa Warszawskiego;
- ocenia politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona.
30. Europa po kongresie wiedeńskim. Uczeń:
- przedstawia zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego, uwzględniając jego decyzje w sprawie polskiej;
- wyjaśnia główne założenia idei liberalizmu, socjalizmu oraz idei narodowych w Europie w I połowie XIX w.
31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń:
- wymienia charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej;
- podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla środowiska naturalnego;
- identyfikuje najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa ekonomiczne i społeczne ich zastosowania;
- opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w, na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych.
32. Europa i świat w XIX w. Uczeń:
- opisuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych;
- dostrzega podobieństwa i różnice w procesie jednoczenia Włoch i Niemiec;
- wyjaśnia przyczyny i sytuuje w przestrzeni kierunki oraz zasięg ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX w.;
- ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej oraz kolonizowanych społeczności i państw.
33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Uczeń:
- wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim;
- charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego;
- ocenia osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie.
34. Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej w okresie powstań narodowych. Uczeń:
- sytuuje w czasie i przestrzeni powstanie listopadowe i powstanie styczniowe;
- przedstawia przyczyny oraz porównuje przebieg i charakter powstań narodowych;
- rozróżnia bezpośrednie i długofalowe następstwa powstańczych ruchów narodowych;
- charakteryzuje główne nurty i postaci Wielkiej Emigracji.
35. Życie pod zaborami. Uczeń:
- wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej;
- charakteryzuje i ocenia zróżnicowane postawy społeczeństwa wobec zaborców;
- porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II połowie XIX w., uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego;
- przedstawia główne nurty życia politycznego pod zaborami w końcu XIX w.
36. Europa i świat na przełomie XIX i XX w. Uczeń:
- przedstawia skutki przewrotu technicznego i postępu cywilizacyjnego, w tym dla środowiska naturalnego;
- charakteryzuje przyczyny i następstwa procesu demokratyzacji życia politycznego;
- przedstawia nowe zjawiska kulturowe, w tym narodziny kultury masowej i przemiany obyczajowe.
37. I wojna światowa i jej skutki. Uczeń:
- wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej mapie świata i Europy;
- charakteryzuje specyfikę działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych środków technicznych.
38. Rewolucje rosyjskie. Uczeń:
- wyjaśnia polityczne i społeczno-gospodarcze przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji w 1917 r.;
- wyjaśnia okoliczności przejęcia przez bolszewików władzy w Rosji;
- opisuje bezpośrednie następstwa rewolucji lutowej i październikowej dla Rosji oraz Europy;
- charakteryzuje reakcję Europy na wydarzenia w Rosji.
39. Sprawa polska w I wojnie światowej. Uczeń:
- charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej oraz opisuje poglądy zwolenników różnych orientacji politycznych;
- ocenia wysiłek zbrojny Polaków;
- wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej.

STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z WOS:

1.1 Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu)
1.2 Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji
1.3 Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń przedstawia i stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie i między grupami
1.4 Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń wyjaśnia na przykładach, jak można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań grupy lub jak im się przeciwstawić.
2.1 Życie społeczne. Uczeń podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą jako małe grupy
2.2 Życie społeczne. Uczeń wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm współżycia między ludźmi, w tym wzajemności, odpowiedzialności i zaufania
2.3 Życie społeczne. Uczeń charakteryzuje życie szkolnej społeczności, w tym rolę samorządu uczniowskiego wyjaśnia, na czym polega przestrzeganie praw ucznia
2.4 Życie społeczne. Uczeń rozpoznaje role społeczne, w których występuje, oraz związane z nimi oczekiwania
2.5 Życie społeczne. Uczeń wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i w społeczeństwie (np. na „swoich” i „obcych”), i po daje możliwe sposoby przeciwstawiania się przejawom nietolerancji.
3.1 Współczesne społeczeństwo polskie. Uczeń charakteryzuje – odwołując się do przykładów – wybrane warstwy społeczne, grupy zawodowe i style życia
3.2 Współczesne społeczeństwo polskie. Uczeń omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków (na podstawie samo dzielnie zebranych informacji)
3.3 Współczesne społeczeństwo polskie. Uczeń przedstawia wybrany problem społeczny ważny dla młodych mieszkańców swojej miejscowości i rozważa jego możliwe rozwiązania.
4.1 Być obywatelem. Uczeń wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem w sensie formalnym (prawo ziemi, prawo krwi, nadanie obywatelstwa)
4.2 Być obywatelem. Uczeń podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania polskiego obywatelstwa
4.3 Być obywatelem. Uczeń przedstawia cechy dobrego obywatela odwołując się do historycznych i współczesnych postaci, wykazuje znaczenie postaw i cnót obywatelskich.
5.1 Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń przedstawia główne podmioty życia publicznego (obywatele, zrzeszenia obywatelskie, media, politycy i partie, władza, instytucje publiczne, biznes itp.) i pokazuje, jak współdziałają i konkurują one ze sobą w życiu publicznym
5.2 Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym i podaje przy kłady skutków ich łamania
5.3 Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych (od lokalnych stowarzyszeń do związków zawodowych i partii politycznych) i uzasadnia ich znaczenie dla obywateli
5.4 Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym
5.5 Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń opracowuje – indywidualnie lub w zespole – projekt uczniowski dotyczący rozwiązania jednego z problemów społeczności szkolnej lub lokalnej i w miarę możliwości go realizuje (np. jako wolontariusz).
6.1 Środki masowego przekazu. Uczeń omawia funkcje i wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu w życiu obywateli
6.2 Środki masowego przekazu. Uczeń charakteryzuje prasę, telewizję, radio, Internet jako środki masowej komunikacji i omawia wybrany tytuł, stację czy portal ze względu na specyfikę przekazu i od biorców
6.3 Środki masowego przekazu. Uczeń wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat wskazuje różnice między przekazami i odróżnia informacje od komentarzy krytycznie analizuje przekaz reklamowy
6.4 Środki masowego przekazu. Uczeń uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej we współczesnym świecie odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej.
7.1 Wyborcy i wybory. Uczeń przedstawia argumenty przemawiające za udziałem w wyborach lokalnych, krajowych i europejskich
7.2 Wyborcy i wybory. Uczeń wymienia zasady demokratycznych wyborów i stosuje je w głosowaniu w szkole
7.3 Wyborcy i wybory. Uczeń wskazuje, czym powinien kierować się obywatel, podejmując decyzje wyborcze
7.4 Wyborcy i wybory. Uczeń krytycznie analizuje ulotki, hasła i spoty wyborcze.
8.1 Naród i mniejszości narodowe. Uczeń wyjaśnia, co dla niego oznacza być Polakiem (lub członkiem innej wspólnoty narodowej) i czym obywatelstwo różni się od narodowości
8.2 Naród i mniejszości narodowe. Uczeń wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja
8.3 Naród i mniejszości narodowe. Uczeń wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa na podstawie samodzielnie zebranych materiałów charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację)
8.4 Naród i mniejszości narodowe. Uczeń wyjaśnia, co to jest Polonia i w jaki sposób Polacy żyjący za granicą podtrzymują swoją więź z ojczyzną.
9.1 Patriotyzm dzisiaj. Uczeń wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną i omawia te więzi na własnym przykładzie
9.2 Patriotyzm dzisiaj. Uczeń uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej
9.3 Patriotyzm dzisiaj. Uczeń wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym według niego jest patriotyzm porównuje tę postawę z nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem
9.4 Patriotyzm dzisiaj. Uczeń wykazuje, odwołując się do Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw ludzkości, do jakich konsekwencji prowadzić może skrajny nacjonalizm
9.5 Patriotyzm dzisiaj. Uczeń rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniają dziś relacje między narodami.
10.1 Państwo i władza demokratyczna. Uczeń wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa wyjaśnia, czym jest władza państwowa
10.2 Państwo i władza demokratyczna. Uczeń wskazuje różnice w sytuacji obywatela w ustroju demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym
10.3 Państwo i władza demokratyczna. Uczeń wyjaśnia zasady: większości, pluralizmu i poszanowania praw mniejszości w państwie demokratycznym
10.4 Państwo i władza demokratyczna. Uczeń wskazuje najważniejsze tradycje demokracji (antyczna, europejska, amerykańska, polska)
10.5 Państwo i władza demokratyczna. Uczeń porównuje demokrację bezpośrednią z przedstawicielską oraz większościową z konstytucyjną (liberalną)
10.6 Państwo i władza demokratyczna. Uczeń wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich znaczenie we współczesnej demokracji
10.7 Państwo i władza demokratyczna. Uczeń rozważa i ilustruje przykładami zalety i słabości demokracji.
11.1 Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej
11.2 Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń omawia najważniejsze zasady ustroju Polski (suwerenność narodu, podział władzy, rządy prawa, pluralizm)
11.3 Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej omawia podstawowe prawa i wolności w niej zawarte
11.4 Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń wyszukuje w środkach masowego przekazu i analizuje przykład patologii życia publicznego w Polsce.
12.1 System wyborczy i partyjny. Uczeń wyjaśnia, jak przeprowadzane są w Polsce wybory prezydenckie i parlamentarne
12.2 System wyborczy i partyjny. Uczeń wskazuje, odwołując się do wybranych przykładów, różnice między systemem dwupartyjnym a systemem wielopartyjnym
12.3 System wyborczy i partyjny. Uczeń wymienia partie polityczne obecne w Sejmie wskazuje te, które należą do koalicji rządzącej, i te, które pozostają w opozycji.
13.1 Władza ustawodawcza w Polsce. Uczeń przedstawia zadania i zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, w tym sposób tworzenia ustaw
13.2 Władza ustawodawcza w Polsce. Uczeń sporządza, na podstawie obserwacji wybranych obrad parlamentu, notatkę prasową o przebiegu tych obrad i przygotowuje krótkie wystąpienie sejmowe w wybranej sprawie.
14.1 Władza wykonawcza. Uczeń wyjaśnia, jak powoływany jest i czym zajmuje się rząd polski podaje nazwisko premiera, wyszukuje nazwiska ministrów i zadania wybranych ministerstw
14.1 Władza wykonawcza. Uczeń wskazuje najważniejsze zadania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyszukuje w środkach masowego przekazu informacje o działaniach urzędującego prezydenta
14.2 Władza wykonawcza. Uczeń wymienia zadania administracji rządowej i podaje przykłady jej działań
14.4 Władza wykonawcza. Uczeń wyjaśnia, co to jest służba cywilna i jakimi zasadami powinien się kierować urzędnik państwowy.
15.1 Władza sądownicza. Uczeń przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady, wedle których działają sądy (niezawisłość, dwuinstancyjność) i przykłady spraw, którymi się zajmują
15.2 Władza sądownicza. Uczeń wyjaśnia, czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.
16.1 Samorządy i ich znaczenie. Uczeń uzasadnia potrzebę samorządności w państwie demokratycznym i podaje przykłady działania samorządów zawodowych i samorządów mieszkańców
16.2 Samorządy i ich znaczenie. Uczeń wyjaśnia, na czym polegają zasady decentralizacji i pomocniczości odnosi je do przy kładów z życia własnego regionu i miejscowości.
17.1 Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń przedstawia podstawowe informacje o swojej gminie, wydarzenia i postaci z jej dziejów
17.2 Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń wymienia najważniejsze zadania samorządu gminnego i wykazuje, jak odnosi się to do jego codziennego życia
17.3 Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń przedstawia sposób wybierania i działania władz gminy, w tym podejmowania decyzji w sprawie budżetu
17.4 Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń nawiązuje kontakt z lokalnymi instytucjami publicznymi i organizacjami poza rządowymi oraz podejmuje współpracę z jedną z nich (w miarę swoich możliwości)
17.5 Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń pisze podanie, krótki list w sprawie publicznej i wypełnia prosty druk urzędowy
17.6 Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń odwiedza urząd gminy i dowiaduje się, w jakim wydziale można załatwić wybrane sprawy.
18.1 Samorząd powiatowy i wojewódzki. Uczeń przedstawia sposób wybierania samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz ich przykładowe zadania
18.2 Samorząd powiatowy i wojewódzki. Uczeń porównuje – na wybranych przykładach – zakres działania samorządu wojewódzkiego z zakresem działania wojewody
18.3 Samorząd powiatowy i wojewódzki. Uczeń przygotowuje plakat, folder, stronę internetową lub inny materiał promujący gminę, okolicę lub region.
19.1 Relacje Polski z innymi państwami. Uczeń przedstawia najważniejsze kierunki polskiej polityki zagranicznej (stosunki z państwami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi, relacje z sąsiadami)
19.2 Relacje Polski z innymi państwami. Uczeń charakteryzuje politykę obronną Polski członkostwo w NATO, udział w międzynarodowych misjach pokojowych i operacjach militarnych
19.3 Relacje Polski z innymi państwami. Uczeń przedstawia relacje Polski z wybranym państwem na podstawie samodzielnie zebranych informacji
19.4 Relacje Polski z innymi państwami. Uczeń wyjaśnia, czym się zajmują ambasady i konsulaty.
20.1 Integracja europejska. Uczeń przedstawia cele i etapy integracji europejskiej (traktaty rzymskie, traktaty z Maastricht, Nicei, Lizbony)
20.2 Integracja europejska. Uczeń wyjaśnia, czym zajmują się najważniejsze instytucje Unii Europejskiej (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska)
20.3 Integracja europejska. Uczeń wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady pomocniczości i solidarności
20.4 Integracja europejska. Uczeń wyjaśnia, skąd pochodzą środki finansowe w budżecie unijnym i na co są przeznaczane
20.5 Integracja europejska. Uczeń wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej i uzasadnia swoją opinię na temat jej dalszej integracji i rozszerzania
21.1 Polska w Unii Europejskiej. Uczeń przedstawia prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej
21.2 Polska w Unii Europejskiej. Uczeń wyszukuje informacje na temat korzystania ze środków unijnych przez polskich obywateli, przedsiębiorstwa i instytucje
21.3 Polska w Unii Europejskiej. Uczeń formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej, odwołując się do przykładów z własnego otoczenia i całego kraju.
22.1 Współpraca i konflikty międzynarodowe. Uczeń wyjaśnia, czym zajmuje się ONZ, jej najważniejsze organy (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny) i wybrane organizacje między narodowe
22.2 Współpraca i konflikty międzynarodowe. Uczeń wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych konfliktów międzynarodowych omawia prze bieg i próby rozwiązania jednego z nich.
23.1 Problemy współczesnego świata. Uczeń porównuje sytuację w państwach globalnego Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na przykładach, na czym polega ich współzależność
23.2 Problemy współczesnego świata. Uczeń uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej i angażuje się (w miarę swoich możliwości) w działania instytucji (także pozarządowych), które ją prowadzą
23.3 Problemy współczesnego świata. Uczeń wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki i polityki ocenia jej skutki
23.4 Problemy współczesnego świata. Uczeń rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie wody i energii, przemyślane zakupy)
23.5 Problemy współczesnego świata. Uczeń ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we współczesnym świecie
23.6 Problemy współczesnego świata. Uczeń wyjaśnia, co to jest terroryzm i w jaki sposób próbuje się go zwalczać.
24.1 Praca i przedsiębiorczość. Uczeń wyjaśnia na przykładach z życia własnej rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych
24.2 Praca i przedsiębiorczość. Uczeń przedstawia cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego bierze udział w przedsięwzięciach społecznych, które pozwalają je rozwinąć
24.3 Praca i przedsiębiorczość. Uczeń stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalenie celu, planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena efektów).
25.1 Gospodarka rynkowa. Uczeń przedstawia podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo) i związki między nimi
25.2 Gospodarka rynkowa. Uczeń podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania stosuje zasady racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do własnych zasobów (np. czasu, pieniędzy)
25.3 Gospodarka rynkowa. Uczeń charakteryzuje gospodarkę rynkową (prywatna własność, swoboda gospodarowania, konkurencja, dążenie do zysku, przedsiębiorczość)
25.4 Gospodarka rynkowa. Uczeń wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz ceny jako regulatora rynku analizuje rynek wybranego produktu i wybranej usługi.
26.1 Gospodarstwo domowe. Uczeń wyjaśnia na przykładach, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe
26.2 Gospodarstwo domowe. Uczeń wymienia główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego układa jego budżet
26.3 Gospodarstwo domowe. Uczeń przygotowuje budżet konkretnego przedsięwzięcia z życia ucznia, klasy, szkoły rozważa wydatki i źródła ich finansowania
26.4 Gospodarstwo domowe. Uczeń wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić.
27.1 Pieniądz i banki. Uczeń przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej
27.2 Pieniądz i banki. Uczeń wyjaśnia, czym zajmują się: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych
27.3 Pieniądz i banki. Uczeń wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne) wyjaśnia, na czym polega oszczędzanie i inwestowanie.
28.1 Gospodarka w skali państwa. Uczeń wyjaśnia terminy: produkt krajowy brutto, wzrost gospodarczy, inflacja, recesja interpretuje dane statystyczne na ten temat
28.2 Gospodarka w skali państwa. Uczeń wymienia najważniejsze dochody i wydatki państwa wyjaśnia, co to jest budżet państwa
28.3 Gospodarka w skali państwa. Uczeń przedstawia główne rodzaje podatków w Polsce (PIT, VAT, CIT) i oblicza wysokość podatku PIT na podstawie konkretnych danych.
29.1 Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń wyjaśnia, na czym polega prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej
29.2 Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo, i oblicza na prostym przykładzie przy chód, koszty, dochód i zysk
29.3 Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń wskazuje główne elementy działań marketingowych (produkt, cena, miejsce, promocja) i wyjaśnia na przykładach ich znaczenie dla przedsiębiorstwa i konsumentów
29.4 Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
30.1 Wybór szkoły i zawodu. Uczeń planuje dalszą edukację (w tym wybór szkoły ponadgimnazjalnej), uwzględniając własne preferencje i predyspozycje
30.2 Wybór szkoły i zawodu. Uczeń wyszukuje informacje o możliwościach zatrudnienia na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy (urzędy pracy, ogłoszenia, Internet)
30.3 Wybór szkoły i zawodu. Uczeń sporządza życiorys i list motywacyjny
30.4 Wybór szkoły i zawodu. Uczeń wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce ocenia jego skutki.
31.1 Etyka w życiu gospodarczym. Uczeń przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się kierować pracownicy i pracodawcy wyjaśnia, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu
31.2 Etyka w życiu gospodarczym. Uczeń podaje przykłady zjawisk z szarej strefy w gospodarce i poddaje je ocenie
31.3 Etyka w życiu gospodarczym. Uczeń wyjaśnia mechanizm korupcji i ocenia skutki tego zjawiska dla gospodarki.

Copyright © 2012-2024 www.egzamin-gimnazjalny.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)